Wszystkie

No alerts found.

Wstecz

Polityka prywatności

28 stycznia 2022

W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o Twojej aktywności. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje pomagające zrozumieć praktyki dotyczące przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej, a także w związku z nawiązywaniem lub utrzymywaniem kontaktów za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w tym poczty e-mail, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W celu lepszego zrozumienia naszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z definicjami wskazanymi poniżej:

1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

2. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

3. podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,

4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

5. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

7. Strona internetowa – strona prowadzona przez Administratora pod adresem https://inicjatywabialobrzegi.pl, dalej zwana „Stroną,

8. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową pod adresem https://inicjatywabialobrzegi.pl.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi z siedzibą w Białobrzegach przy ulicy Sądowej 37, NIP 798-14-84-603

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@inicjatywabialobrzegi.pl lub adres korespondencyjny: ul. Sądowa 37, 26-800 Białobrzegi.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Istnieją różne procesy w ramach których przetwarzamy dane osobowe.

Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
– Prowadzenie działań marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni usług oferowanych przez Administratora),
– Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie lub poprzez kontakt e-mail lub pocztowy. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez Administratora usług i udzielenie odpowiedzi),
– Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług),
– Realizacja ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).

W środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o osobach. Dokładny sposób korzystania z ciasteczek opisaliśmy w dalszej części Polityki.

Nie stosujemy tzw. profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mogących na Ciebie wpływać.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Administratora, w tym do zawarcia umowy. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z danej usługi.

W przypadku przetwarzania danych kontaktowych przedstawicieli klientów/kontrahentów (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe) źródłem pozyskania tych danych może być określony klient/ kontrahent, który podjął lub zamierza podjąć współpracę z Administratorem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Białobrzegi, podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Odbiorcami danych będą również podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  1. okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
  2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,
  3. do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw, zapewniających ochronę Twojej prywatności: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pamiętaj o tym, że nie wszystkie poniżej wskazane prawa znajdują zastosowanie w każdej sytuacji.

Z naszej strony dołożymy najwyższej staranności aby zrealizować przysługujące Ci prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć zgromadzone dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem.

Stosowane przez nas metody zabezpieczeń pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żadna strona internetowa nie może być w pełni bezpieczna i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, który ma miejsce niezależnie od nas.

Nasza Strona może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, treść ani zabezpieczenia stosowane przez te inne strony. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności innych stron internetowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Istnieje możliwość udostępnienia informacji znajdujących się na Stronie za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających te strony. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Twoich danych osobowych przez te podmioty.

PLIKI COOKIES

Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) doskonalenia naszych usług i Strony, poprzez analizę w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony;

b) monitorowania i zarządzania ruchem Strony,

c) zapewnienia bieżącego prawidłowego funkcjonowania Strony.

W ramach funkcjonowania Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

AKTUALIZACJA

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.06.2023 roku.