Wszystkie

No alerts found.

Przed wyborami – po prostu pytamy…

Przed wyborami – po prostu pytamy…
Wstecz

Przed wyborami – po prostu pytamy…

9 października 2023

Tak zwyczajnie, po ludzku, zadaliśmy pytania kandydatom i kandydatkom, mając nadzieję na równie prostą odpowiedź. Przecież codziennie mijamy dziesiątki plakatów z wzniosłymi hasłami, uśmiechnięte twarze z numerkami na liście, zachęcające do oddania głosu. To jednak są tylko ludzie, nasi sąsiedzi, często lokalnie, osoby publiczne, którym zależy na społeczeństwie obywatelskim. 

Niestety szybko życie zweryfikowało nadzieje. Nie wiemy z jakich powodów nam nie odpowiedziano. Nie wiemy dlaczego, ale czujemy się zwyczajnie zawiedzeni. Zastanawiająca jest kwestia, czy każdy z Was czytelników zostałby w taki sam sposób pozostawiony bez odpowiedzi. Co będzie kiedy napiszecie do takiej osoby z prośbą o pomoc w dowolnej sprawie?
Odpisała nam jedna kandydatka Pani Blandyna Drewnik. Odpowiedzi publikujemy poniżej. Bardzo dziękujemy za chęci, za „zwyczajny” kontakt, za poświęcony czas. 

Jeszcze raz podkreślamy. To nie plakat, film, reklama, czy ułożone i „wyklepane” ogólne hasła wyborcze, powodują, że czujemy, że nasza mała ojczyzna jest zaopiekowana i ważna w sercach tych którzy teraz zabiegają o głos. Wystarczy być człowiekiem dla drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie, wyznanie, czy poglądy.

1. Jakie jest Pani stanowisko w sprawie bezprawnego blokowania profili Facebook stowarzyszeń, organizacji czy osób prywatnych na urzędniczych/gminnych/powiatowych/miejskich profilach Facebook?

Zgodnie z Art. 61 Konstytucji RP „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne….” Każdy z nas obywatelka czy obywatel, może zadać pytanie o zarządzanie majątkiem publicznym, czyli po prostu dowidzieć się, na co idą jego pieniądze. Niedopuszczalne jest piętnowanie takiego zachowania przez władze. Urzędnicy są utrzymywani z naszych podatków i powinni działać transparentnie, a wręcz współpracować z mieszkańcami. Lewica zlikwiduje art. 212. Przepisy prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych są wystarczającym narzędziem obrony przed pomówieniami, a groźba sankcji karnej służy wyłącznie zastraszaniu dziennikarzy i aktywistów. Lewica jako jedyna partia chce zwiększenia roli KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w procesie zarządzania państwem.

2. Jakie ma Pani pierwsze pomysły w kwestii szerokopojętych interesów ziemi białobrzeskiej na poziomie Sejmu? 

Białobrzegi i region mają potencjał ale potrzeba większej liczby inicjatyw promujących: Lewica powiększy powierzchnię parków narodowych z 1% do 4% tworząc mi Park Doliny Pilicy, co wesprze lokalnych przedsiębiorców turystycznych: małe pensjonaty, przedsiębiorstwa wypożyczające kajaki, restauracje, rękodzielnictwo. Osobiście widzę niszę w tworzeniu ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych, powstawania baz kitesurfingu czy marsowania z wykorzystaniem naturalnych walorów Pilicy. Uprościmy procedurę powstawania i funkcjonowania Spółdzielni Obywatelskich , które będą mogły finansować duże biznesowe pomysły mieszkańców np. elektrownię solarną czy inne przedsiębiorstwa produkujące prąd finansowane z Systemu Handlu Emisjami.

3. Jaki ma Pani pomysł na ograniczenie występującego wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Białobrzegów oraz okolicznych powiatów?

Koniec wykluczenia transportowego. Będę promować rozwój transportu publicznego poprzez zwolnienia z podatku małych firm transportowych i bonusy dla dużych , które będą miały obowiązek tworzenia przystanków w naszym mieście na trasach przelotowych. Będziemy odtwarzać transport lokalny aby nikt nie był z niego wykluczony. Jeśli lewica dojdzie do władzy to skierujemy środki z KPO na budowę nowoczesnych dworców gdzie będzie można uruchomić system informacji o przejazdach prywatnych. A mieszkańcy będą mogli skorzystać z abonamentu na transport publiczny, co obniży koszty dojazdu do miasta i zapobiegnie wyludnianiu.

4. Jak Pani chce poprawić sytuację ekonomiczną w małych miastach i wsiach regionu?

Nasz powiat to w przeważającej większości obszar rolniczy. Lewica ma również ofertę dla rolników tą programową: zwiększenie dopłat na ubezpieczenia dla rolników, interwencyjny skup płodów rolnych na potrzeby rezerw materiałowych i oczywiście promowanie kupowania produktów przez markety i stołówki szkolne. Stworzymy system podatkowy, który będzie promował takie rozwiązania.

5. Jakie są Pani plany na rozwój przemysłu i zwiększenie miejsc pracy w regionie?

Jak już pisałam widzę nadzieję w tworzeniu Spółdzielni Obywatelskich tych przemysłowych, turystycznych ale i rolniczych, które będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców i z odpowiednim wsparciem prawnym i finansowym staną się konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Zapewnią wzrost miejsc pracy i poprawę funkcjonowania ekonomicznego regionu.

6. Jakie ma Pani pomysły na poprawę warunków i wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród mieszkańców regionu?

Oprócz ułatwień podatkowych dla Spółdzielni Obywatelskich stworzymy system wsparcia lokalnej przedsiębiorczości przez nowe dobrze funkcjonujące programy Unijne trafiające bezpośrednio do przedsiębiorców.Każdy Urząd będzie miał obowiązek promować takie rozwiązania wśród społeczności lokalnej. Również na barkach samorządów spocznie promowanie walorów regionu.

7. Jakie jest Pani zdanie na temat finansowania zajęć z religii (nie tylko katolickiej) ze środków publicznych? Czy uważa Pani, że ten przedmiot powinien nadal zostać w szkole publicznej?

Wyprowadzimy religię ze szkół. Dzięki zwolnieniu sal i odciążeniu planów lekcji część szkół będzie mogła zrezygnować z systemu zmianowego. Zaoszczędzone środki skierujemy na organizację zajęć wspomagających dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.

8. Co Pani sądzi o edukacji seksualnej w szkołach?

Aby młodzi ludzie potrafili zmierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami, szkoła musi podchodzić do nich interdyscyplinarnie. W programach różnych przedmiotów szkolnych znajdą się elementy:

– edukacji obywatelskiej, obejmującej elementy wiedzy o rynku pracy i prawach pracowniczych,
– edukacji zdrowotnej, w tym wiedzy o seksualności, zdrowiu psychicznym, zdrowym trybie życia i odżywianiu oraz profilaktyce chorób zakaźnych,
– edukacji klimatycznej,
– podstaw cyberbezpieczeństwa.
Zajęcia prowadzone przez fachowców dostarczające wiedzy pozbawionej indoktrynacji. Będę dążyć do tego aby w szkołach za zgodą rodziców funkcjonowały zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenia Edukacyjne i Organizacje Pozarządowe.

9. Jak Pani zapatruje się na sytuację i prawa osób LGBT+?

Jestem za pełną równością małżeńską, jak również za legalizacją związków partnerskich niezależnie od płci. Czego Lewica jest gwarantem, Również tylko lewica ułatwi prawną i medyczną procedurę uzgodnienia płci. Zakaże tzw. „terapii konwersyjnych” i innych szkodliwych, pseudonaukowych praktyk wymierzonych w osoby LGBTQ+. Rozszerzy art. 119, 256 i 257 Kodeksu Karnego o przestępstwa związane z nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

10. Jakie jest Pani stanowisko w sprawie dostępu do legalnej aborcji? Co Pani myśli o dostępie do środków antykoncepcyjnych i tabletce „po”? Jakie według Pani inne prawa kobiet wymagają pracy legislacyjnej?

Lewica wprowadzi legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, uzależnioną wyłącznie od decyzji kobiety. Lewica wprowadzi również łatwiejszy dostęp do leków antykoncepcyjnych. Antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Uniemożliwi to odmowę wydania środków antykoncepcyjnych w aptekach poprzez powoływanie się na tzw. „klauzulę sumienia”, co stanowi nielegalne ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Zabieg in vitro będzie finansowany z budżetu państwa, więc nie będzie obciążał samorządów lokalnych. Proponuje również przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków higienicznych w szkołach, Domach Dziecka, Ośrodkach Wychowawczych i innych instytucjach publicznych. Lewica zmieni obecny art.197 o gwałcie, który zbyt często pozostawia gwałcicieli bez kary.

11. Czy uważa Pani za rozsądne rozważenie finansowania zabiegów in vitro na poziomie samorządowym? 

Wprowadzimy publiczny ogólnopaństwowy program leczenia niepłodności, w tym przez zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). Zasobność portfela nie może decydować o możliwości poszerzenia rodziny o dzieci. Metody wspierania osób w walce z niepłodnością muszą opierać się na nauce, a nie przesądach. Obecnie Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wspiera finansowo procedury zapłodnienia in vitro.

12. Jakie jest Pani stanowisko na temat działalności Lasów Państwowych i ich zarządzania zasobami leśnymi?

Lewica jako jedyne ugrupowanie proponuje wyłączenie 20% powierzchni lasów (6% powierzchni kraju) z wyrębu i utworzenie – Lasów Obywatelskich, które będą pełnić funkcje przyrodnicze, a zarazem służyć obywatelom do odpoczynku i rekreacji. Uniemożliwi prowadzenie gospodarki leśnej bez Planów Urządzenia Lasu i zagwarantuje możliwość zaskarżenia decyzji zatwierdzających PUL do sądów. Wielokrotnie uczestniczyłam w konsultacjach dotyczących wycinki drzew i boli mnie niefrasobliwość urzędniku w rozporządzaniu wspólnym majątkiem przyrodniczym. Lewica przeprowadzi głęboką reformę Lasów Państwowych poprzez rozdzielenie funkcji chroniącej przyrodę i gospodarczej za które obecnie odpowiada jedna instytucja. Włączy do konsultacji organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody. Jako jedyna partia, Lewica proponuje zwiększenie do 2030 roku z 1% do 4% powierzchnię Parków Narodowych.

13. Czy brała Pani udział w konsultacjach podczas uzgadniania Planu Urządzania Lasów w swoim nadleśnictwie?

Niestety jeszcze nie ale w następnym planie od 2027 będę uczestniczyć z pewnością.

14. Co sądzi Pani na temat ustawy o prawach zwierząt? Czy jest wystarczająca?

Uważam, że obecna ustawa wcale nie chroni praw zwierząt. Powołamy niezależną instytucję Rzecznika Praw Zwierząt w celu systemowego podejścia do ochrony praw zwierząt gospodarskich, dzikich i domowych. Do 2027 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Również w celu wsparcia dobrostanu zwierząt wprowadzimy bon weterynaryjny dla potrzebujących seniorów opiekujących się zwierzętami, dzięki czemu zredukujemy liczbę zwierząt w schroniskach. Wdrożymy powszechny program pełnej refundacji kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt domowych, aby przeciwdziałać bezdomności zwierząt i wypieraniu innych gatunków z ekosystemu.

15. W jaki sposób chce Pani zachęcić/wesprzeć młodzież do pozostawania w swoich rodzinnych miejscach zamieszkania, co za tym idzie, w jaki sposób zatrzymałaby Pani wyludnianie się małych miast?

Tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, promowanie atrakcyjności naszego regionu spowoduje samoistny proces pozostawania młodych ludzi. Mam nadzieję, że to wszystko nam się uda!

Przeczytaj również